अपर . आयुक्त अमरावती

The Additional Tribal Commissioner, Amravati is the controlling officer of 7 Integrated Tribal Develpment Project Offices viz. Dharni, Akola, Pusad, Pandharkawada, Kinwat, Kalamnuri and Aurangabad.

  विभाग अपर आयुक्त व उप आयुक्त एसटीडी कार्यालय
  अमरावती श्री. गिरीश सरोदे , आ.वि.से. 0721 2553967
    श्री. नितीन तायडे , उपआयुक्त 0721 2553966
क्र. प्रकल्प प्रकल्प अधिका-यांचे नांव एसटीडी कार्यालय
1 धारणी डॉ. विजय राठोड, भाप्रसे 07226 224217
2 अकोला श्रीम. विनिता अभिमान सोनावणे 0724 2425068
3 पुसद श्री. गणेश श्रीपतराव इवनाते 07233 249546
4 पांढरकवडा श्री. विश्वास डाखोरे-ले.अ. (अति) 07235 227436
5 किनवट डॉ. विशाल राठोड,ग्राविवि (अति) 02469 222015
6 कळमनूरी डॉ. विशाल राठोड,ग्राविवि 02455 230333
7 औरंगाबाद श्री. गजानन नारायण फुंडे 0240 2486069

सामाजिक जोडणी

© आदिवासी विभाग आयुक्तालय, महाराष्ट्र, भारत यांचे हे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार सुरक्षित.