आयुक्तालय

आदिवासी  विकास आयुक्तालय , अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी क्रमांक 

आयुक्त 

हिरालाल सोनवणे  ,(भाप्रसे) ०२५३   २५७७५१०
अनु क्र  पदनाम  अधिकाऱ्याचे नांव  विस्तार कार्यालय
1 अपर आयुक्त (मुख्यालय ) श्री. विकास पानसरे  0253 2574235
2 सहआयुक्त ( प्रशा)   0253 2574235
3 उप आयुक्त(प्रशासन) अति.  श्री.अविनाश चव्हाण  0253  
4 उपआयुक्त(शिक्षण-अति) श्री. लोमेश सलामे  0253 2575615
5 उप आयुक्त ( वित्त) श्री. सुनील चौधरी 
6 सहा.प्र.अ.(बांधकाम) श्री. संदीप चव्हाण
7 सहा. प्र.अ. ( प्रशासन) श्री. दिलीप खोकले 
8 सहा.प्र.अ. ( नियोजन) श्रीमती. अनिता दाभाडे 
9 आहरण व संवितरण अधिकारी/DDO श्री. सुनील चौधरी 
10 सहा.प्र.अ.( शिक्षण-अनु.) श्री. सुनील व्ही जगताप 
11 सहा.प्र.अ.( शाआशा/वगृ) श्री. संतोष गायकवाड 
12 सहा.प्र.अ. (शिष्यवृत्ती ) श्रीमती.वर्ष सानप 
13 लेखा अधिकारी  
14 लेखा अधिकारी ( ऑ) श्री. अं. गं. बागुल
16 मुख्य समन्वयक (वनकायदा) श्री.के.बी.धुर्वे

सामाजिक जोडणी

© आदिवासी विभाग आयुक्तालय, महाराष्ट्र, भारत यांचे हे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार सुरक्षित.