अद्ययावत बातम्या

अनु. क्र.अद्ययावत बातम्यादिनांकापर्यंतडाऊनलोड
1 वसतीगृह प्रवेश २०१९-२० 23/06/2017 PDF
2 केंद्रीय योजनांच्या अनुषंगाने सन २०२०-२१ करीता प्रस्ताव सादर करण्याबाबत 04/12/2019 PDF
3 आदिवासी क्षेत्रात उपजिविकेसाठी पर्यटन व्यवसाय वाढविणेसाठी शासन अंगीकृत शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ आढावा घेऊ इच्छिते. 24/10/2019 PDF
4 आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., नाशिक येथे कंत्राटी पद्धतीने विधी सल्लागार यांची नेमणुक करणेबाबत. 15/11/2019 PDF
    

सामाजिक जोडणी

© आदिवासी विभाग आयुक्तालय, महाराष्ट्र, भारत यांचे हे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार सुरक्षित.