आदिवासी लोकसंख्येबाबत सांख्यिकीय माहिती
 

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र - नकाशा
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील गावांची यादी
महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हानिहाय मुख्य जमाती
जिल्हानिहाय आदिवासी लोकसंख्या
जिल्हानिहाय आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व क्षेत्राबाहेरील एकूण आदिवासी लोकसंख्या
प्रकल्पनिहाय आदिवासी लोकसंख्या
भारतातील एकूण व अनुसूचित जमातीची राज्यनिहाय लोकसंख्या (जनगणना 2001)
महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी लोकसंख्येचे स्त्री-पुरुष निहाय वर्गीकरण
महाराष्ट्र राज्याची मागील चार दशकांची आदिवासी व एकूण लोकसंख्या व टक्केवारी
जिल्हानिहाय एकूण व आदिवासी लोकसंख्या
जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय एकूण व आदिवासी लोकसंख्या
माडा व मिनीमाडा क्षेत्रातील व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील प्रकल्पनिहाय खेडी व शहरे
प्रकल्पनिहाय एकूण व आदिवासी लोकसंख्या व अतिरिक्त आ.उ.यो. क्षेत्रातील खेडयांची संख्या
आदिवासी उपयोजना/अति.आदिवासी उपयोजना/माडा क्षेत्रातील गांवाची संख्या, क्षेत्रफळ व लोकसंख्या
अनुसूचित क्षेत्रातील शहरांची यादी
जिल्हानिहाय साक्षरता व इतर लोकसंख्येशी असलेली टक्केवारी
आदिवासी उपयोजनेसाठी प्राप्त होणारे विशेष केंद्रीय सहाय्य व झालेला खर्च
जिल्हानिहाय आदिम जमातीची लोकसंख्या
मिनी माडा क्षेत्राची लोकसंख्या
माडा क्षेत्राची लोकसंख्या
जिल्हानिहाय साक्षरतेचे प्रमाण
सर्वसामान्य व आदिवासी साक्षरतेचे प्रमाण
महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी विकास कार्यक्रमावरील योजनांतर्गत व्यय
अनुसूचित जमातीच्या कुटुबांची त्यांच्या उत्पन्न मर्यादेनुसार वर्गवारी
अनुसूचित जमातीच्या कुटंुबांच्या उत्पन्नाची साधनहिाय वर्गवारी व टक्केवारी
महाराष्ट्रातील अति दुर्गम आदिवासी क्षेत्र
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत जिल्हयांची/तालुक्यांची यादी